Rīgas apgabaltiesa: neviena tiesību norma neliedz pasažieriem cedēt savus prasījumus par lidojumu kompensāciju pret pārvadātāju

2022. gada 8. aprīlī stājās spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums civillietā Nr. C33562920, ar kuru pilnībā apmierināta Refundor prasība par kompensācijas piedziņu par lidojuma aizkavēšanu pret lidsabiedrību airBaltic.

Prasības pamatā ir tā saucamā lidojumu kompensācijas regula (regula Nr. 261/2004), kas nosaka kopīgus noteikumus par kompensāciju un palīdzību pasažieriem iekāpšanas atteikuma, lidojumu atcelšanas vai ilgstošas ​​lidojumu kavēšanās gadījumā. Konkrētajā gadījumā paredzētais lidojums tika atcelts un nākamais avio reiss notika vairāk kā pēc 3 stundām. Pasažieriem pirms lidojuma netika paziņots, ka lidojums varētu aizkavēties, un netika izskaidroti arī lidojuma aizkavēšanās iemesls.

Rīgas apgabaltiesa šajā lietā atzina, ka pretēji airBaltic viedoklim, regulā Nr. 261/2004 noteiktā kompensācija var būt par cesijas priekšmetu, un nav pamata uzskatam, ka starp prasījumu un atceltā lidojuma pasažieriem pastāvētu tik nesaraujama saikne, ka cesijas rezultātā pilnīgi mainītos pati saistības būtība vai kompensācijas maksāšanas jēga, to nododot citai personai.

Rīgas apgabaltiesa pievienojās pirmās instances viedoklim, uzskatot, ka ar labprātīgi noslēgtu cesijas līgumu nekādā veidā netiek ierobežotas regulā Nr. 261/2004 noteiktās pasažieru tiesības uz kompensācijas saņemšanu.

Tāpat noraidīti tika airBaltic iebildumi, ka cesija veikta prettiesiski un uzskatāma par spēkā neesošu, jo airBaltic pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi paredz, ka bez iepriekšējas airBaltic rakstiskas piekrišanas pasažierim ir aizliegts cedēt prasījumus trešajām personām.

Tiesa norādīja, ka neviena tiesību norma neliedz pasažieriem cedēt savus prasījumus pret pārvadātāju, turklāt cedējot prasījumus par kompensācijas piedziņu, pasažieri tiek atbrīvoti no nepieciešamības tiesāties ar pārvadātāju, kas var radīt papildus apgrūtinājumus un izdevumus.

Juridisko palīdzību un pārstāvību nodrošināja biroja advokāti Liene Šķiņķe un Matīss Šķiņķis.

Lasīt vairāk

Administratīvās tiesas: būvvaldēm nav jāvērtē, vai būvprojekta izstrādātājs ir devis piekrišanu autoruzrauga nomaiņai

Biroja partneris Mārtiņš Pētersons veiksmīgi pārstāvējis Latvijas Starptautisko skolu administratīvajā lietā, kuras pamatā bija strīds ar arhitekti, kura izstrādāja būvprojektu skolas pārbūvei un jaunbūvei. Būvprojekta izstrādātāja apstrīdēja un pārsūdzēja administratīvajā tiesā būvvaldes lēmumu, ar kuru tika reģistrētas izmaiņas būvatļaujā, nomainot autoruzraugu no būvprojekta izstrādātāja uz jaunu būvspeciālistu. Būvprojekta izstrādātāja norādīja, ka nav atteikusies no autoruzraudzības veikšanas, tādēļ nepiekrīt autoruzrauga nomaiņai. Tomēr gan Administratīvā rajona tiesa, gan Administratīvā apgabaltiesa pievienojās biroja Klienta viedoklim, ka būvvaldei, lemjot par izmaiņu izdarīšanu būvatļaujā, nav jāvērtē, vai līdzšinējais autoruzraugs ir piekritis autoruzrauga nomaiņai. Šajā lietā tika tālāk attīstītas atziņas, kas iepriekš izteiktas Augstākās tiesas 2018. gada 13. jūlija lēmumā Nr. SKA-1281/2018. Klientam labvēlīgais Administratīvās apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā un ir pieejams šeit: 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/456409.pdf


Minētais spriedums ir nozīmīgs būvniecības procesa dalībniekiem arī citos būvniecības procesos. Tas sniedz atbildi uz praksē bieži aktuālo jautājumu, vai būvniecības process var tikt turpināts, ja ir radies strīds starp būvniecības procesa dalībniekiem, un līdzšinējais būvspeciālists nepiekrīt attiecību izbeigšanai.

Stambulas konvencijas norma par īpašu pasākumu īstenošanu sieviešu aizsardzībai no vardarbības atbilst Satversmei

2021. gada 4. jūnijā šādi sprieda Satversmes tiesa lietā Nr. 2020-39-02, kurā pieteikumu Satversmes tiesai sagatavoja biroja “Šķiņķis Pētersons“ advokāti Mārtiņš Pētersons un Matīss Šķiņķis. Lieta ierosināta pēc divdesmit viena 13. Saeimas deputāta pieteikuma. Satversmes tiesa nosprieda: atzīt Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 4. panta 4. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam. Pārējos pieteikuma punktos tiesvedība tika izbeigta.

Varakļānu novada pievienošana Rēzeknes novadam neatbilst Satversmei

2021. gada 28. maijā Satversmes tiesa pasludināja labvēlīgu spriedumu lietā, kurā zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis kopā ar komandu pārstāvēja pieteikuma iesniedzēju - Varakļānu novada pašvaldību. Satversmes tiesā lietā Nr. 2020-43-0106, kurā bija apvienoti vairāku pašvaldību pieteikumi, Varakļānu novada pašvaldība bija apstrīdējusi Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam, un Satversmes tiesa atzina šo pieteikumu par pamatotu.


Satversmes tiesa, pirmkārt, secināja, ka likumdevējs nav ievērojis reformas mērķi un kritērijus, jo iekļāvis Varakļānu novadu jaunveidojamā Rēzeknes novadā, kurā nav valsts attīstības plānošanas dokumentos noteikta reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centra. Otrkārt, tiesa konstatēja, ka lēmums iekļaut šo novadu jaunveidojamā Rēzeknes novadā pēc būtības tika pieņemts, jo tam pamatā bija deputātu pārliecība par šīs teritorijas kultūrvēsturisko piederību Latgalei, kas nebija kritērijs, kurš var tikai izmantots šāda lēmuma pamatošanai. Treškārt, Satversmes tiesa norādīja, ka reformas īstenošanā ir nozīmīga pašvaldības iedzīvotāju piederības izjūta un kopīgā identitāte, ko arī apliecina Varakļānu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti, atbalstot Varakļānu novada pievienošanu jaunveidojamam Madonas novadam.

Jaunākās ziņas par aģentūras Legal 500 reitingiem

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” ierindots aģentūras Legal 500 reitingos starp vērtētajiem un izceltajiem advokātu birojiem tiesvedības un nekustamā īpašuma/būvniecības jomās Latvijā. Partneris Matīss Šķiņķis iekļauts arī starp novērtētākajiem speciālistiem nekustamā īpašuma un būvniecības sadaļā (Next generation partner). Abi biroja partneri atzīmēti kā augstas klases speciālisti administratīvo, konstitucionālo tiesību un tiesvedības jomās: Mārtiņš Pētersons - būvniecības, teritorijas plānošanas un enerģijas jautājumos, bet Matīss Šķiņķis – kā eksperts jautājumos, kas skar administratīvās tiesvedības, kā arī lietās, kurās iesaistīta Satversmes tiesa un Eiropas Cilvēktiesību tiesa.

Biroja komandai pievienojusies jauna kolēģe Alla Spale

Advokātu biroja “Šķiņķis Pētersons” komandai pievienojusies jauna kolēģe Alla Spale - viena no atzītākajiem Latvijas ekspertiem Satversmes tiesas procesa tiesībās un konstitucionālajās tiesībās. Pirms pievienošanās zvērinātu advokātu biroja “Šķiņķis Pētersons” komandai Alla vairākus gadus ir bijusi Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja, organizējot tā darbu un nodrošinot atbalstu Satversmes tiesas funkciju izpildē. Pirms tam Alla strādājusi par Satversmes tiesas tiesnešu A.Endziņa un G.Kūtra palīdzi, lasījusi lekcijas konstitucionālajās tiesībās un kā eksperte piedalījusies vairākos starptautiskos pētījumos un projektos.

Satversmes tiesas spriedums par Satversmē noteikto pienākumu aizsargāt un atbalstīt arī viendzimuma partneru veidotas ģimenes

Ceturtdien 2020. gada 12. novembrī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr.2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 11.panta pirmajam teikumam” – par normu, kas bērna bioloģiskās mātes partnerei neparedz tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas. Satversmes tiesa šajā lietā piekrita pieteikuma iesniedzējas pozīcijai un atzina, ka atbilstoši cilvēka cieņas principam valstij vienādā mērā jārespektē arī tie sabiedrības locekļi, kuri veido personiskas attiecības ar sava dzimuma pārstāvjiem, kā arī jārespektē tas, ka uz šo attiecību pamata var izveidoties ģimene. Satversmes tiesa ar savu spriedumu apstiprināja, ka Satversme nosaka pienākumu aizsargāt un atbalstīt arī viendzimuma partneru veidotas ģimenes, paredzot šādu ģimeņu juridiskās, sociālās, ekonomiskās aizsardzības un atbalsta sistēmu. Saeimai uzdots līdz 2022. gada 1. jūnijam izstrādāt šādu regulējumu. Pieteikuma iesniedzēju šajā lietā pārstāvēja Zvērinātu advokāta biroja “Šķiņķis Pētersons“ partneris Matīss Šķiņķis, strādājot kopā ar visu biroja komandu.

Birojs palīdz atvērt Duck Republik studentu viesnīcu Rīgā

Birojs veiksmīgi palīdzējis Igaunijas uzņēmumam Duck Republik atvērt četru stāvu studentu viesnīcu Lauvas ielā, Rīgā (https://duckrepublik.eu/). Kopš 2018. gada četrās kārtās notika viesnīcas ēkas atjaunošanas un uzlabošanas būvniecības process. Tā ietvaros Šķiņķis Pētersons konsultēja Duck Republik būvniecības procesa jautājumos, sagatavoja būvniecības procesa dokumentus un līgumus, kā arī pārstāvēja attiecībās ar citiem būvniecības procesa dalībniekiem. Ar biroja palīdzību šis process ir veiksmīgi noslēdzies, un Duck Republik ir atvērta studentiem, kuri uzsāk jauno mācību gadu!

 

Juridisko palīdzību Duck Republik sniedza biroja partneris, zvērināts advokāts Mārtiņš Pētersons.

Lasīt vairāk

Kolēģis Aleksandrs Kuzņecovs – līdzautors grāmatai Latvijas Republikas Satversmes Komentāri. II nodaļa. Saeima.

Zvērinātu advokātu biroja “Šķiņķis Pētersons” jurists Aleksandrs Kuzņecovs 2020. gada 8. septembrī piedalījās svinīgajā Satversmes komentāru noslēdzošā sējuma “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa Saeima” atvēršanas pasākumā. Arī šoreiz Aleksandrs ir viens no 34 līdzautoriem sestajai – noslēdzošajai Satversmes komentāru daļai, kurā viņš tieši strādāja pie Satversmes 5. panta komentāra.

Satversmes komentāri ir apjomīgs un vērtīgs informācijas avots, kurā aplūkots konstitucionālais regulējums, kas nosaka Saeimas Prezidija un komisiju darbu, Saeimas sēžu sasaukšanas kārtību, Saeimas kārtības rulli un daudzus citu ar Saeimas darbu saistītus jautājumus. Pasākumu apmeklēja līdzšinējie Saeimas priekšsēdētāji, Saeimas Prezidija locekļi, kā arī izdevuma līdzautori un zinātniskie redaktori. Klātesošos uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Valsts prezidents Egils Levits un projekta idejas autors Ringolds Balodis.

Biroja kolēģes Natālijas Knipšes panākumi Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēlēs

Mūsu biroja kolēģe Natālija Knipše pārstāvēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentu komandu Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēlēs. 2020. gada 4. jūnijā izspēles sacensības noslēdzās, un Latvijas Universitātes komanda ieguva godpilno 1. vietu 68 komandu konkurencē no 33 dažādām valstīm, stājoties pretī tādām universitātēm kā Oksforda un Kembridža.

Pēc izspēles reģionālās atlases Viļņā komanda iekļuva starp labākajām 16 komandām. Izspēles ceturtdaļfināls, pusfināls un fināls notika tiešsaistē, un finālā Latvijas Universitātes komanda uzvarēja Oksfordas universitātes komandu. Komandu pārstāvēja Bakalaura studiju programmas 3. kursa studentes Natālija Knipše, Kristiāna Pētersone un Lelde Elīna Liepiņa un Maģistra studiju programmas 1. kursa studente Samanta Lidere. Komandai sagatavoties palīdzēja Artūrs Kučs un Eva Vīksna.

Izspēles organizēja Eiropas Tiesību zinātņu studentu asociācija (European Law Students Association) un Eiropas padome (Council of Europe).

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons un biroja partneris Matīss Šķiņķis iekļauti jaunākajos Legal 500 izdevuma tiesvedības un nekustamā īpašuma- būvniecības jomu reitingos

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” atzīmēts starp augsti vērtētajiem nekustamā īpašuma un būvniecības jomas speciālistiem Latvijā. Biroja advokāti raksturoti kā zinoši, atsaucīgi un pieredzējuši nekustamā īpašuma un būvniecības jomas eksperti, kuri pārzina būvniecības procesus un procedūras, teritorijas plānošanu, kā arī pārstāv klientus dažādos ar nekustamā īpašuma attīstības projektiem saistītos jautājumos un būvniecības tiesvedībās.

 

Mūsu biroja partneris, zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis iekļauts starp tiesvedību jomā Latvijā izceltajiem advokātiem – partneriem. (Next Generation Partners).

 

Legal 500 jau 33 gadus analizē, vērtē un sniedz plašus pārskatus par advokātiem un advokātu birojiem dažādās tiesību nozarēs visā pasaulē – vairāk nekā 150 jurisdikcijās.

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons“ iekļauts Chambers Europe 2020 jaunākajos reitingos tiesvedības prakses jomā

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons“ iekļauts starptautiskās advokātu reitingu aģentūras Chambers and Partners jaunākajos Chambers Europe 2020 reitingos starp augsti novērtētajiem tiesvedības jomas advokātu birojiem Latvijā. Birojs atzīmēts kā viens starp atzītiem tiesvedību ekspertiem (Recognised Practitioner).

Chambers and Partners ir starptautiska advokātu vērtēšanas aģentūra, kas darbojas jau kopš 1990.gada un kopumā izdod novērtējumus par advokātiem un advokātu birojiem dažādās tiesību nozarēs 200 dažādās jurisdikcijās.

Biroja partneris Matīss Šķiņķis iekļauts Chambers Global 2020 un Chambers Europe 2020 jaunākajos tiesvedības reitingos

Biroja partneris un zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis arī šogad iekļauts starptautiskās advokātu reitingu aģentūras Chambers and Partners jaunākajos Chambers Global 2020 un Chambers Europe 2020 reitingos starp augsti novērtētajiem tiesvedības jomas advokātiem Latvijā. Norādīts, ka Matīss Šķiņķis pārstāv klientus konstitucionālajās un administratīvajās tiesvedībās. Īpaši atzīmētas Matīsa Šķiņķa augstās darba spējas, spējas viegli sastrādāties un iedziļināties katra klienta konkrētajā lietā.

Chambers and Partners ir starptautiska advokātu vērtēšanas aģentūra, kas darbojas jau kopš 1990.gada un kopumā izdod novērtējumus par advokātiem un advokātu birojiem dažādās tiesību nozarēs 200 dažādās jurisdikcijās.

Pozitīvi noslēgusies tiesvedība par Kandavas Kartodroma darbības atjaunošanu

2020. gada 14. janvārī noslēgusies tiesvedība par Kandavas Kartodroma trases atjaunošanu. Senāts atteicās pieņemt Elzas Freibergas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2019. gada 12. novembra spriedumu. Līdz ar to neapstrīdams kļuvis Kandavas novada domes 2018. gada 30. augusta lēmums, ar kuru tika atjaunota Kandavas Kartodroma darbība. Tas nozīmē, ka turpmāk nepastāv tiesiski šķēršļi trases darbībai, vienlaikus ievērojot normatīvajos aktos noteiktos trokšņa robežlielumus.

 

Lieta tika ierosināta pēc privātpersonas pieteikuma, kura uzskata, ka trases darbība rada pārlieku lielu troksni. Tiesa ņēma vērā Kandavas Kartodroma skaidrojumus par trases darbību un trokšņu speciālistu sagatavotos novērtējumus, atzīstot, ka trases darbība vides trokšņa robežlielumu ietvarā ir iespējama un pieļaujama.

 

Kandavas Kartodroma īpašnieka intereses tiesā pārstāvēja biroja zvērināta advokāta palīgs Mārtiņš Daģis.

Zvērinātu advokātu birojs "Šķiņķis Pētersons" XXI Profesora Kārļa Dišlera konstitucionālo tiesību procesa izspēlē

6. un 7. decembrī norisinājās XXI K.Dišlera konstitucionālo tiesību procesa izspēle. Profesora Kārļa Dišlera konstitucionālo tiesību procesa izspēles uzskatāmas par prestižākajām nacionālā mēroga tiesu izspēlēm. Advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” arī šogad atbalstīja un sponsorēja izspēles norisi, kā arī biroja kolēģi Matīss Šķiņķis, Mārtiņš Pētersons, Mārtiņš Daģis un Aleksandrs Kuzņecovs aktīvi piedalījās tajās kā tiesneši izspēļu vērtēšanā kopā ar citiem izciliem konstitucionālo tiesību jomas ekspertiem. Advokāts Matīss Šķiņķis tika atzīts par labāko tiesnesi. 

Lasīt vairāk

Biroja jurists Aleksandrs Kuzņecovs – autoru komandas pārstāvis grāmatai “Tiesas un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu”

2019. gada 18. oktobrī Zvērinātu advokātu biroja Šķiņķis Pētersons jurists Aleksandrs Kuzņecovs piedalījās grāmatas “Tiesas un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu” atvēršanas svētkos. Aleksandrs ir viens no grāmatas autoriem - viņš ir līdzautors grāmatas sadaļai “Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesas procesu Latvijā un ārzemēs.” Svinīgo pasākumu pagodināja Valsts prezidents un arī viens no grāmatas autoriem - Egils Levits, kultūras ministrs Nauris Puntulis, Saeimas, Augstākās tiesas un Satversmes tiesas pārstāvji, žurnālisti, advokāti un citi visdažādāko jomu lietpratēji. Svinīgais grāmatas atvēršanas pasākums bija iekļauts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes rīkotās 7. starptautiskās zinātniskās konferences “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” programmā.

 

Grāmatas pamatā ir Tiesību zinātņu pētniecības institūta (TZPI) 2018. gada 25. janvārī rīkotās konferences referāti un SKDS pētījums par iedzīvotāju, advokātu un tiesnešu attieksmi pret Latvijas tiesu sistēmu un komunikāciju ar sabiedrību. Grāmatas tapšanas iniciators ir TZPI vadītājs, profesors Ringolds Balodis, kas izdevumu raksturo kā “nebijušu mēģinājumu analizēt Latvijas justīcijas komunikācijas labo praksi”.

Biroja jurists Aleksandrs Kuzņecovs kā viens no autoru kolektīva grāmatas "Latvijas Republikas Satversmes Komentāri. V nodaļa. Likumdošana" atvēršanas svētkos

Zvērinātu advokātu biroja Šķiņķis Pētersons jurists Aleksandrs Kuzņecovs piedalījās kā viens no līdzautoriem “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana” grāmatas atvēršanas svētkos, kas notika 2019. gada 11. jūnijā Saeimas nama Dzeltenajā zālē.

Aleksandrs ir līdzautors “Latvijas Republikas Satversmes V nodaļas komentāri” 64. un 76. panta komentāriem un autors atsevišķai nodaļai ar nosaukumu “Prezidenta tiesības pieprasīt neizsludināta likuma konstitucionalitātes izvērtēšanu”.

Latvijas Republikas Satversmes komentāru un skaidrošanas projekts ilgst nu jau vairāk kā 10 gadus. Pirmā komentāru grāmata “Cilvēka pamattiesības” iznāca jau 2011. gadā, un drīzumā sekos arī noslēdzošā grāmata par Satversmes II nodaļu “Saeima”. Tas ir fundamentāls un līdz šim nebijis pētījums par Latvijas parlamentārismu.

Regulatoram labvēlīgs tiesas lēmums tiesvedībā pret Conexus par dabasgāzes pārvades tarifos iekļaujamajām izmaksām

Administratīvā apgabaltiesa 2019. gada 29. maijā paziņoja pilno lēmumu administratīvajā lietā Nr. A43007818, kurš ir pilnībā labvēlīgs zvērinātu advokātu biroja “Šķiņķis Pētersons” klientam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulatoram).

 

Minētajā lietā AS “Conexus Baltic Grid” vērsās tiesā ar pieteikumu pret Regulatora lēmumu par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu apstiprināšanu, uzskatot, ka tarifos nepamatoti netika iekļautas visas 2017. gada jūlijā organizētās izsoles izmaksas. Izskatot lietu vairākās tiesas sēdēs, Administratīvā apgabaltiesa pieņēma lēmumu apmierināt Regulatora lūgumu par AS “Conexus Baltic Grid” pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas un tiesvedības izbeigšanu. Tiesa atzina, ka pieteikums daļā nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā, bet attiecībā uz pārējo daļu nav ievērota lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtība. Tiesas lēmums var tikt pārsūdzēts Augstākajā tiesā.

 

Šai lietai ir būtiska nozīme visai sabiedrībai. Ja AS “Conexus Baltic Grid” pieteikums tiktu apmierināts, dabasgāzes pārvades tarifos tiktu iekļautas papildu izmaksas aptuveni 3,2 miljonu euro apmērā, kuras būtu sedzamas ar lietotāju maksājumiem.

 

Administratīvajā lietā Regulatoru pārstāv biroja partneris, zvērināts advokāts Mārtiņš Pētersons.

Biroja partneris Matīss Šķiņķis kā vieslektors Biedrības “Latvijas treneru tālākizglītības centrs” organizētajā izglītības programmā

Zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis piedalījās kā vieslektors Biedrības “Latvijas treneru tālākizglītības centrs” organizētajā izglītības programmas “Sporta organizācijas vadītājs” realizēšanā. Matīsa lasīto lekciju un sagatavoto prezentāciju tēma – Sporta tiesības, kas iekļauj sevī visdažādākās tiesību jomas - darba tiesību jautājumus, cilvēktiesības, Eiropas Savienības tiesisko regulējumu sporta jomā, sporta strīdu risināšanu, līgumu noslēgšanu ar sportistiem, kā arī sporta sacensību un reklāmas jautājumu tiesiskos pamatus un regulējumu, trešo pušu īpašumtiesības u.tml. Programmas mērķis ir nodrošināt un sniegt sporta iestāžu vadītājiem gan teorētiskas zināšanas, gan arī praktiskas iemaņas sporta iestādes darba organizēšanā un vadīšanā.

Zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis uzstājās konferencē “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs”

Zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis 2019. gada 15. maijā piedalījās konferencē “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs”, kurā uzstājās ar prezentāciju ”Darba likuma 68.panta konstitucionālie aspekti”.

 

Konferenci organizēja Valsts kanceleja, Latvijas darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Pasākuma mērķis bija veicināt valsts pārvaldes izpratni par sociālo partneru lomu, tiesībām un pienākumiem, kā arī veicināt diskusiju par likumdevēju un izpildvaras lomu koplīgumu pārrunu sekmēšanā atbilstoši starptautiskajam un ES regulējumam.

Biroja partneris Matīss Šķiņķis iekļauts jaunākajos Legal 500 izdevuma tiesvedības reitingos

Mūsu biroja partneris, zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis jaunākajā Legal 500 izdevumā iekļauts kā viens no tiesvedību jomā Latvijā izceltajiem advokātiem (Next Generation Lawyers).

 

Legal 500 jau 32 gadus analizē, vērtē un sniedz plašus pārskatus par advokātiem un advokātu birojiem dažādās tiesību nozarēs visā pasaulē – vairāk nekā 150 jurisdikcijās.

Tiesa atjauno Kandavas Kartodroma darbību

2019. gada 16. aprīlī Administratīvā rajona tiesa pieņēma spriedumu, atzīstot par pamatotu Kandavas novada domes 2018. gada 30. augusta lēmumu, ar kuru atjaunota KARTODROMS SIA piederošās Kandavas Kartodroms trases darbība.

Vienlaikus tiesa nolēma apmierināt KARTODROMS SIA lūgumu par pagaidu aizsardzību, nosakot, ka spriedums daļā, ciktāl no tā izriet tiesības veikt kartinga trases ekspluatāciju ar nomas kartingiem un citos veidos, kas nerada būtisku troksni, stājas spēkā un ir izpildāms ar sprieduma sastādīšanas dienu.

​Līdz ar to, lai gan tiesas spriedums ir pārsūdzams, Kandavas Kartodroms ar 2019. gada 16. aprīli var darboties ikdienas režīmā, piedāvājot nomas kartingu pakalpojumus. Savukārt par sacensību kā publisku pasākumu atļaušanu vai neatļaušanu pašvaldībai katrā individuālā gadījumā būtu jāizlemj ar atsevišķu lēmumu.

Lieta tika ierosināta pēc privātpersonas pieteikuma, kura uzskata, ka trases darbība rada pārlieku lielu troksni. Tiesa ņēma vērā KARTODROMS SIA skaidrojumus par trases darbību un trokšņu speciālistu sagatavotos novērtējumus, atzīstot, ka trases darbība vides trokšņa robežlielumu ietvarā ir iespējama, ievērojot konkrētus trases ekspluatācijas noteikumus.

KARTODROMS SIA tiesā pārstāvēja zvērinātu advokātu biroja Šķiņķis Pētersons zvērināta advokāta palīgs Mārtiņš Daģis.

Lasīt vairāk

Biroja partneris Matīss Šķiņķis iekļauts Chambers Global 2019 un Chambers Europe 2019 jaunākajos tiesvedības reitingos

Biroja partneris, zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis iekļauts starptautiskās advokātu reitingu aģentūras Chambers and Partners jaunākajos Chambers Global 2019 un Chambers Europe 2019 reitingos starp augsti vērtētajiem tiesvedības jomas advokātiem Latvijā. Norādīts, ka Matīss Šķiņķis pārstāv klientus civillietās, konstitucionālajās un administratīvajās tiesvedībās. Īpaši atzīmētas Matīsa Šķiņķa spējas iedziļināties katra klienta konkrētajā lietā, spējas pievērst uzmanību detaļām un izrādītā lojalitāte pret klientu.

Chambers and Partners ir starptautiska advokātu vērtēšanas aģentūra, kas darbojas jau kopš 1990.gada un kopumā izdod novērtējumus par advokātiem un advokātu birojiem dažādās tiesību nozarēs 200 dažādās jurisdikcijās.

No Ekonomikas ministrijas par labu komandītsabiedrībai Expo 2015 piedzīti 370 800 eiro

2018. gada 3. decembrī Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību komandītsabiedrības Expo 2015 strīdā ar Ekonomikas ministriju, atstājot spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no Ekonomikas ministrijas par labu komandītsabiedrībai Expo 2015 tika piedzīti 370 800 eiro, tostarp tiesāšanās izdevumi. AT lēmums nav pārsūdzams.

Lieta tika ierosināta pēc komandītsabiedrības Expo 2015 iesniegtās prasības tiesā pret Ekonomikas ministriju par zaudējumu piedziņu attiecībā uz neapmaksātajiem producēšanas pakalpojumiem un nelikumīgi pieprasīto bankas garantiju pēc 2015. gada janvāra valdības lēmuma par Latvijas dalības atsaukšanu izstādē Expo Milano 2015.

No AT lēmuma secināms, ka komandītsabiedrība EXPO 2015 nav vainojama 2013. gadā noslēgto līgumu par Latvijas paviljona projektēšanu un pasākumu producēšanu izstādē Expo Milano 2015 izbeigšanā un kaitīgo seku radīšanā Ekonomikas ministrijai. AT savā nolēmumā uzsvērusi, ka tiesa nav konstatējusi komandītsabiedrības Expo 2015 “prettiesisku/ vainojamu rīcību līgumu izbeigšanā un kaitīgo seku radīšanā atbildētājai”, kā arī atzinusi, ka “ne maldība, ne viltus parakstīto 20 aktu atzīšanai par spēkā neesošiem nav konstatējama”, tādējādi apstiprinot, ka komandītsabiedrība Expo 2015 savas saistības pret Ekonomikas ministriju ir pildījusi atbilstoši visām līgumu un normatīvo aktu prasībām. Tiesa arī pilnībā noraidījusi Ekonomikas ministrijas pretprasību par darbu pieņemšanas – nodošanas aktu atzīšanu par spēkā neesošiem viltus dēļ un zaudējumu 632 013,04 eiro piedziņu.

 

Komandītsabiedrības Expo 2015 pārstāvību tiesā nodrošināja COBALT vadošais partneris Lauris Liepa sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroja Šķiņķis Pētersons zvērinātu advokātu Matīsu Šķiņķi.

Lasīt vairāk

Biroja kolēģa Mārtiņa Daģa komentāri septembra Žurnālā "Iepirkumi"

Biroja kolēģis Mārtiņš Daģis kopā ar citiem iepirkumu ekspertiem sniedz atbildes uz jautājumiem septembra žurnālā "Iepirkumi".

Biroja advokāti uzstājās Profesora Kārļa Dišlera publisko tiesību vasaras skolā

Zvērināts advokāts Mārtiņš Pētersons un zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis 2018. gada 31. augustā ar lekcijām "Nodokļi un cilvēktiesības" un "Nodokļu konstitucionālā kontrole" uzstājās Profesora Kārļa Dišlera publisko tiesību skolā. 

Prezentācijas pieejamas šeit: Matīsa Šķiņķa prezentācija un Mārtiņa Pētersona prezentācija

Biroja komandai pievienojies jauns kolēģis

Ar prieku paziņojam, ka Birojam ir pievienojies zvērināta advokāta palīgs Mārtiņš Daģis, kuram ir padziļinātas zināšanas un pieredze administratīvajā procesā un publiskajās tiesībās. Pirms pievienošanās birojam “Šķinķis Pētersons” Mārtiņš ir guvis pieredzi, strādājot par tiesneša palīgu Administratīvajā apgabaltiesā un par zvērināta advokāta palīgu vienā no lielākajiem Latvijas advokātu birojiem. Mārtiņš īpaši specializējas publisko iepirkumu strīdos, un viņa vestās lietas ir bijušas nozīmīgas publisko iepirkumu nozares attīstībai kopumā.

Biroja partneris Matīss Šķiņķis tiekas ar UEFA prezidentu

Pirmdien, 9. jūlijā, Latvijā darba vizītē ieradās Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) prezidents Aleksanders Čeferins. Pārstāvot Latvijas Futbola federāciju (LFF), tikšanās piedalījās arī Biroja partneris Matīss Šķiņķis.

Tikšanās viens no svarīgākajiem mērķiem bija spēcināt UEFA, LFF, valdības un pašvaldību kopīgo izpratni par sadarbošanās nepieciešamību Latvijas futbola attīstības nodrošināšanai. Dienas garumā noritēja tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Andri Ameriku un Latvijas finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu. Tika apspriesta futbola nozīme un tā potenciāls sniegt dažādas iespējas Latvijas sabiedrībai, kā arī LFF darbu prioritāte nākamajos gados, un iespējas, kā UEFA, LFF, valdība un pašvaldības var kopīgi sadarboties futbola infrastruktūras un sporta attīstīšanā.

Biroja partnerim Matīsam Šķiņķim bija gods kopā ar LFF tikties ar UEFA prezidentu un birojs Šķiņķis Pētersons izsaka pateicību LFF vadībai par līdzšinējo sadarbību, novēlot veiksmi uzstādīto mērķu īstenošanā.

Administratīvās tiesas atzīst zvērinātu advokātu biroju tiesības tikt reģistrētiem PVN maksātāju reģistrā

Administratīvā apgabaltiesa ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru Valsts ieņēmumu dienestam uzlikts pienākums reģistrēt zvērinātu advokātu biroju "Šķiņķis Pētersons" PVN maksātāju reģistrā. Tiesa izvērsti analizējusi zvērinātu advokātu biroju juridisko statusu un secinājusi, ka tas atbilst visām galvenajām juridiskas personas pazīmēm. Lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Ceram, ka tiesas lēmums palīdzēs arī citiem kolēģiem, kuri saskārušies ar līdzīgu problēmu.

Uzvarēta tiesvedība par pienākumu pašvaldībai noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 2018. gada 19. aprīlī pieņēma lēmumu, ar kuru atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar Ogres novada domes kasācijas sūdzību. Tādējādi ir stājies spēkā biroja klientiem labvēlīgs Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru Ogres novada pašvaldībai uzlikts par pienākumu noslēgt ar biroja klientiem administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu. Detālplānojums paredz lielveikala būvniecību uz klientiem piederošā zemes gabala un ielas būvniecību uz pašvaldības zemes.

Biroja pārstāvis iekļauts Chambers Global 2018 un Chambers Europe 2018 jaunākajos reitingos

Starptautiskā advokātu reitingu aģentūra Chambers and Partners savos jaunākajos izdevumos Chambers Global 2018 un Chambers Europe 2018 starp rekomendētajiem tiesvedības advokātiem Latvijā ir ierindojusi biroja advokātu Matīsu Šķiņķi.

 

Iekļaujot Matīsu jaunākajā tiesvedības advokātu reitingā, tiek norādīts, ka advokāts regulāri sniedz juridisko palīdzību administratīvo un konstitucionālo tiesību tiesvedību lietās un tiek izceltas advokāta zināšanas administratīvā procesa jautājumos.

 

Starptautiskā advokātu reitingu aģentūra Chambers and Partners jau kopš 1990. gada izdod savu novērtējumu par vadošajiem advokātu birojiem un advokātiem vairāk kā 180 jurisdikcijās un dažādās tiesību nozarēs.  

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons kļūst par Latvijas Futbola federācijas oficiālo sadarbības partneri

Biroja Šķiņķis Pētersons advokāti pieder pie tiem visai nedaudzajiem Latvijas advokātiem, kuri ikdienā veiksmīgi risina sporta tiesību jautājumus. Biroja klientu lokā ir gan sportisti, gan sporta organizācijas. Tādēļ birojs ir spēris nākamo soli un kļuvis par Latvijas Futbola federācijas oficiālo sadarbības partneri. Sadarbības ietvaros Šķiņķis Pētersons advokāti sniegs ikdienas juridisko palīdzību lielākajai Latvijas sporta pašpārvaldes organizācijai – Latvijas Futbola federācijai.

Birojs skaidro VID un nodokļu maksātāju tiesības nodokļu auditos

Zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis rakstā "VID nodokļu audits un pušu tiesības" sniedzis skaidrojumu par to, kādas tiesības un pienākumi ir gan VID, gan nodokļu maksātājiem VID veikta nodokļu audita laikā. 

Uzvara tiesvedībā pret Nodarbinātības valsts aģentūru

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018. gada 7. februāra spriedumu apmierināta SIA “Hofman Studio” un vairāku autoru prasība pret Nodarbinātības valsts aģentūru par autoratlīdzības piedziņu, morālā kaitējuma piedziņu un aizliegumu izmantot autoru darbu. Kā to atzinusi tiesa, Nodarbinātības valsts aģentūra prettiesiski izmantojusi mākslinieku izstrādāto grāmatas dizainu un maketu, izdodot citu izdevumu.  

Zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis sniedz skaidrojumu par ieguldījumu zeltu un nodokļiem

Nodokļu reformas ietvaros ar 2018. gada 1. janvāri stājušās spēkā vairākas izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Likuma grozījumi skar iedzīvotājus, kuri, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, ir pārdevuši vai plāno pārdot Latvijā ieguldījumu zeltu (investīciju zeltu). Atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par ieguldījumu zeltu un nodokļiem sniedz zvērinātu advokātu biroja “Šķiņķis Pētersons” pārstāvis, zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis.

Šķiņķis Pētersons uzsāk darbu!

2018. gada 16. janvārī Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņēma lēmumu reģistrēt zvērinātu advokātu biroju Šķiņķis Pētersons. Līdz ar to savu darbību ir uzsācis Latvijā pirmais advokātu birojs ar specializāciju Satversmes tiesas procesā, Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā un administratīvajā procesā.